Pasitempti verčia slapti pirkėjai

2013-05-03

Pa­sta­ruo­ju me­tu vis daž­niau klien­tų ap­tar­na­vi­mo ko­ky­bę pre­ky­bi­nin­kai ge­ri­na dar­buo­to­jus ti­krin­da­mi šiems to ne­ži­nant.

Dar prieš ke­le­tą me­tų ša­lies gy­ven­to­jai ap­tar­na­vi­mo ko­ky­bę ge­ro­kai kri­ti­ka­vo. 2011 me­tais įmo­nės Rin­kos ty­ri­mų cen­tro at­lik­to ty­ri­mo duo­me­ni­mis, per 67 proc. res­pon­den­tų ne­no­rė­jo su­tik­ti, kad dau­gu­mo­je par­duo­tu­vių klien­tai yra tin­ka­mai ap­tar­nau­ja­mi. Ap­tar­na­vi­mo ko­ky­bė ten­ki­no tik ma­žą da­lį res­pon­den­tų (10,9 proc.).

No­rė­da­mos ob­jek­ty­viai įver­tin­ti klien­tų ap­tar­na­vi­mo ko­ky­bę ir ją pa­ge­rin­ti įmo­nės pe­rio­diš­kai nau­do­ja­si va­di­na­mai­siais slap­tais pir­kė­jais. Pa­sta­ruo­ju me­tu ir ypač pa­sta­rą­jį mė­ne­sį toks me­to­das ta­po itin po­pu­lia­rus. Tai pa­žy­mė­jo įmo­nės “Per­so­na­lo val­dy­mo sis­te­mos” va­do­vė So­na­ta Ja­sė­nai­tė.

Daugiau informacijos: https://www.lzinios.lt/lzinios/Ekonomika/pasitempti-vercia-slapti-pirkejai/154916